Klima, miljø og sosialt engasjement

Vi i Stav Arkitekter ønsker gjennom vårt selskap, og våre prosjekter, å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene vedtatt i Parisavtalen

Noen av våre styringsverktøy:

– FN`s bærekraftsmål
– Norske Arkitekters klimaerklæring
– Norske Arkitekters Landsforbunds fagdager om bærekraft
– Stavs Torsdagsskole: deling av kunnskap om bærekraft
–  EU`s Taxonomy
– Miljøverndirektoratet: Verktøy til beregning av effekten av ulike klimatiltak:
Beregne effekt av ulike klimatiltak – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
-Krav til Stav som Miljøfyrtårns-bedrift

Ved oppstart av hvert nytt prosjekt er det mål å gå igjennom FN`s bærekraftsmål sammen med oppdragsgiver, og ser på hvilke bærekraftsmål vi kan ha fokus på i prosjektet.  Vi har også sett på hvordan vi som bedrift kan ha fokus på dette i alt vi gjør:

Klima og miljø i våre tilbud og tilnærming til planer og prosjekt og målene vedtatt i Parisavtalen

Stav Arkitekter skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner, og vil jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø.

Vi skal være en pådriver innenfor bærekraftig arkitektur, og en naturlig samarbeidspartner for miljøbevisste oppdragsgivere. For å oppnå dette ønsker vi å sette spesielt fokus på følgende av FNs bærekraftsmål:

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige


Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent før 2030. I Norge bor over 82 % av befolkningen i byer eller tettsteder. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for nærmere 75 prosent av alle klimagassutslipp.

Vi i Stav Arkitekter bidrar med våre prosjekter til å skape fremtidens byer og til en mer bærekraftig byutvikling. Vi skal gjennom vår arkitektur i konkrete prosjekter bidra til gode og trygge møteplasser, robuste og inspirerende arbeidsplasser og undervisningsinstitusjoner, og rasjonelle og fleksible boliger for alle. Våre bygg skal være basert på klimavennlig arkitektur, hvor vi skal fokusere på innendørs og utendørs møteplasser, som inviterer til kontakt og aktivisering, som alle kan delta i – uansett forutsetninger.

Vi skal i våre prosjekter utforme løsninger som underbygger FNs bærekraftsmål, og arbeide aktivt opp mot våre oppdragsgivere for at de skal prioritere bærekraft i sine prosjekter.

Vi skal i vår virksomhet ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø, og skal også jobbe for å beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for jordkloden.

Vi i Stav Arkitekter skal bidra til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, både internt i kontordriften og gjennom våre prosjekter.

I vår egen virksomhet skal vi jobbe for å redusere forbruk, energibruk og avfallsmengde.

Gjennom våre prosjekter skal vi være en pådriver og en inspirator til å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene, vi skal fremme gjenbruk og bidra til en mer sirkulær økonomi.

Stoppe klimaendringene


Mengden klimagasser fortsetter å øke, og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.

Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1C siden før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige.

I vår egen virksomhet skal vi jobbe for å redusere våre klimagassutslipp til et minimum.

Gjennom våre prosjekter skal vi positivt påvirke og inspirere våre oppdragsgivere til å velge løsninger og materialer som reduserer klimagassutslippene, og velge klimavennlige løsninger for energi og infrastruktur.

Vår strek skaper levende rom!

Vår visjon i Stav Arkitekter


Dette handler i stor grad om sosial bærekraft. Gjennom våre prosjekter skaper vi fremtidens rom i byer og tettsteder. Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet, inkludering og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Vi skal i våre prosjekter bidra med varierte boformer, gode boliger gjennom alle livets faser, inkluderende løsninger for alle og trygge og inkluderende uterom som legger til rette for variert aktivitet for alle aldersgrupper.

Arbeids- og møteplasser skal utformes slik at de stimulerer til interaksjon mellom menneskene.

I våre prosjekter skal flest mulig få tilgang til de samme kvalitetene, enten det er sol, lys og utsikt i boligen eller om det handler om tilgang, åpenhet og teknologi på arbeidsplassen eller i byrommet.

Vi i Stav har også et stort sosialt engasjement. Vi ser at vi, med vår kunnskap og kompetanse, har en unik mulighet til å påvirke verden positivt med de prosjektene vi skaper. Dette ønsker vi ikke skal være forbeholdt vår rike del av verden. Vi har derfor besluttet at vi hvert år setter av minst 10 % av årsresultatet til vårt sosiale engasjement. I tillegg til dette bidrar vi med arkitekttimer direkte inn i prosjekter hvor vi kan skape gode, bærekraftige bygg og prosjekter, også for de som ikke kan betale for dette.


I dette arbeidet har vi valgt å ha hovedfokus på prosjekter hvor vi kan bidra til bedre helse og livskvalitet, god utdanning og likestilling mellom kjønnene.

Vi velger ut aktuelle prosjekter som er spennende, og hvor vi ser at vår kompetanse kommer til best nytte. Vi har blant annet vært med og utviklet et fullverdig medisinsk senter i Addis Abeba, Etiopia. Nordic Medical Centre er nå i full drift i den Etiopiske hovedstaden. De tilbyr helsetjenester til alle, uavhengig av kjønn, etnisitet og velstand. De driver også egen utdanning innenfor akuttmedisin, godkjent av etiopiske utdanningsmyndigheter.

For tiden jobber vi nå med videreutvikling og rehabilitering av Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Dette er et ca. 70 år gammelt sykehus som er et av de beste sykehusene i Tanzania, men hvor de står overfor store investeringer for utvikling og fornying av bygningsmassen. Gjennom vårt bidrag får de utviklet en masterplan for hvordan sykehuset skal fornyes de neste 5 – 10 årene.

Ringvirkningene av dette prosjektet er mye større enn bare innenfor de tre forhåndsdefinerte målene. Dette prosjektet bidrar i tillegg til rent vann og gode sanitærforhold, ren energi, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur og mindre ulikhet for befolkningen i området rundt sykehuset.

Sertifiseringer og miljømerking

Vi jobber aktivt med sertifisering og miljømerking av våre prosjekter

BREEM NOR

Miljøfyrtårn

Svanemerket

Vi har siden 2018 vært medlem av Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council).

NGBC er en medlemsorganisasjon for bygg- og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

Gjennom medlemskapet i NGBC jobber vi aktivt med kompetanseheving av våre ansatte innenfor miljøstandard for bygg- og eiendom, og vi har som mål at alle våre arkitekter minst skal ha gjennomført innføringskurset for BREEAM NOR.

Vi er nå i gang med vårt første boligprosjekt som skal miljøsertifiseres gjennom BREEAM NOR.

Vi er p.t. inne i en prosess for Miljøfyrtårn-sertifisering av vårt selskap. Gjennom denne prosessen, hvor vi har mål om å oppnå sertifisering i løpet av våren 2023, blir vår kontordrift og våre rutiner og styringssystemer for miljøledelse i prosjektene sertifisert av uavhengig organ.Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering av boliger gjennom Svanemerket er et kvalitetsstempel på at boligene oppfyller en rekke bærekraftskrav. Lavt energiforbruk er et viktig kriterie i Svanemerket, og det stilles også en rekke krav bl.a. til innhold i byggematerialer og en sporbarhet i forhold til dette.

Vi har de siste 5 årene utviklet flere prosjekter i samarbeid med JM Norge AS. I disse prosjektene har miljøfokuset vært fremtredende med fokus mot en Svanemerking av boligene.

I prosjektene Langhus Gård, Nordre Follo og Entréen Urban, Lørenskog har vi hittil utviklet 172 leiligheter som har oppnådd miljøsertifisering gjennom denne ordningen.