Klima, miljø og sosialt engasjement

Vi i Stav Arkitekter ønsker gjennom vårt selskap, og våre prosjekter, å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene vedtatt i Parisavtalen

Våre tiltak

For å nå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen, har vi ved oppstart av hvert nytt prosjekt gjennomgang FN`s bærekraftsmål sammen med oppdragsgiver, og ser på hvilke bærekraftsmål vi kan ha fokus på i prosjektet.  Vi har også sett på hvordan vi som bedrift kan ha fokus på dette i alt vi gjør.

Et strategisk valg om bærekraft

I 2019 ble det tatt et strategisk valg i Stav Arkitekter, hvor bærekraft skulle ha et stort fokus. Både fordi det var et genuint ønske hos arkitektene om å ta ansvar for bærekraftige løsninger i prosjektene, men også fordi verden krever det. Bærekraft er mer enn å begrense CO2- utslipp. Det handler også om sosial bærekraft, ivaretagelse av biologisk mangfold og tilbakeføring av villmark hvor vi får muligheten til det.

Spørsmålet vi satt igjen med var:
Hvordan klarer vi å bli mer bærekraftige i alle våre handlinger?

Svarene i første omgang ble:

  1. Å spørre andre gode kollegaer i bransjen hvilke bærekraftige løsninger de implementerer i prosjektene sine. Hva finnes av kunnskap og erfaringer i bransjen? Kan vi dele gode tips og triks? Svaret er ja.
  2. Å tilegne oss ny kompetanse. Også internt på kontoret, hvor vi deler hva vi selv kan om bærekraft, og hva det betyr for hver enkelt av oss. Her har vi forelesning hver torsdag i lunsjen, hvor kunnskap deles. Vi er også i gang med eksterne kurs (Forelesninger fra Norske arkitekters landsforbund, sertifiseringer (Miljøfyrtårn, BREEAM), klimagassregnskap, fokus på rehabilitering, bærekraftige materialer/sirkulærøkonomi, energiøkonomiske løsninger, redusere avfall og avfall som ressurs.
  3. Å få med oppdragsgivere. Vi er helt avhengige av å få med våre byggherrer, tiltakshavere, samarbeidspartnere og andre konsulenter. Det er avgjørende å dele kunnskap, og inspirere våre oppdragsgivere til å satse på bærekraftige prosjekter og løsninger. Vi ønsker også å oppsøke oppdragsgivere med bærekraftige ambisjoner; velge de gode menneskene å arbeide med. Vi har tatt strategiske valg om å jobbe med rehabiliteringsprosjekter, jobbe videre med prosjekter for sosial bærekraft og styrke vår kunnskap og bruk av bærekraftige materialer.

Tanken videre er:

Vi er fremdeles i startsfasen på vårt grønne skifte. Mye har skjedd på kort tid, men hvor mer må skje. Vi jobber hver eneste dag for å velge riktige løsninger i våre prosjekter, og for å få jobbe med de riktige prosjektene. Ser du noe vi kan bli bedre i, ta gjerne kontakt med vår bærekraftsansvarlig:

Liv-Kristine Rud, lkr@stavark-no.
Telefon:  41 14 68 24.

Slik arbeider vi systematisk med bærekraftsmål i Stav Arkitekter

Bærekraftsmål 1 – Utrydde fattigdom

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Samfunnsansvar gjennom hensiktsmaksimering. Gratis prosjektering, der det ikke er økonomisk mulighet for arkitektarbeid.

EKSTERNT

Inspirere andre selskap til å dele kunnskap gratis.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Delta i sykehusprosjekt i Etiopia og Tanzania.

Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Mindre matsvinn.

EKSTERNT

Verne matjorda

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Fokus på ivaretakelse av matjord og landbruksareal Fokus på ivaretakelse artsmangfold både blant flora, insekter og dyr Hensiktsmaksimeringsprosjektene i Etiopia og Tanzania


Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Trening. Ergonomisk tilpassede arbeidsplasser. Kutt parkering. Dagslys. Gode boformer, uterom og plasser. Sunne materialer. Fargebruk. Behandlingsforsikring (fysisk+ psykisk). Sosiale sammenkomster.

EKSTERNT

Legge til rette for å minimalisere transportbehovet, legge til rette for turveier og gode byer og tettsteder.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Innføre/informere om treningskompensasjon. Hensiktsmaksimering, som en aktiv del av Stavs virksomhet.

Bærekraftsmål 4 – God utdanning

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Sette av tid/penger til kompetanseheving. Bidra til arbeidstrening. Praktikanter/ skoleelever. Erfaringsoverføring/ evaluering.

EKSTERNT

Trygg skolevei. Bidra til utdanning i Etipoia/Tanzania. Prosjektere skolebygg.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Kompetansutviklingssamtale. Kompetansehevingsplan. Torsdagsskoler.

Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Fokus på kjønnsbalanse på arbeidsplassen, både blant ansatte, i ledende stillinger og i styret. Lik lønn for likt arbeid, basert på kompetanse og erfaring – uavhengig av kjønn.

EKSTERNT

Tydeliggjøring av kvinner i ledelse. Safe City – feministisk byplanlegging; ‘’steder som er trygge for kvinnen er trygge for alle’’.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Kvinnelige ledere og partner. Fokus på både menn og kvinner i bedriften. Like rettigheter til ansatte ved fødsel – både kvinner og menn får full lønn fra selskapet i hele permisjonstiden. Spesielt fokus på kvinners rettigheter i prosjektene våre i Afrika og andre deler av verden.

Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Blågrønn faktor, overvannshåntering.

EKSTERNT

Hensiktsmaksimering.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Fokus i prosjekter.

Bærekraftsmål 7 – Ren energi til alle

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Øke kunnskap om energisparing og alternative energiformer.

EKSTERNT

Påvirke kunder og invitere de med på kunnskapsløft.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Torsdagsskolen. Invitere leverandører og folk med kunnskap. Kurs. Befaringer. Studietur.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Bedre og «sunnere» kontrakter. Fokus på prosjektledelse. Bidra til arbeidstrening. Stabil lønnsomhet i selskapet.

EKSTERNT

Bidra gjennom hensiktsmaksimering.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Bidra gjennom hensiktsmaksimering. Ha fokus på at medarbeiderne er nummer 1 for Stav. Nulltoleranse for korrupsjon.

Bærekraftsmål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Fokus i arealplaner:  Infrastruktur er nr.1 for å finne gode løsninger. Modulbygging sjekkes ut som mulig bærekraftig industri.  Fokus på kortreiste materialer.

Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Bidra gjennom hensiktsmaksimering.

EKSTERNT

Bidra gjennom hensiktsmaksimering.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Bidra gjennom hensiktsmaksimering. Prosjekt: Nordic Medical Center i Addis Abeba. Haydom og Lutherian Hospital i Tanzania.

Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent før 2030. I Norge bor over 82 % av befolkningen i byer eller tettsteder. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for nærmere 75 prosent av alle klimagassutslipp.

Vi i Stav Arkitekter bidrar med våre prosjekter til å skape fremtidens byer og til en mer bærekraftig byutvikling. Vi skal gjennom vår arkitektur i konkrete prosjekter bidra til gode og trygge møteplasser, robuste og inspirerende arbeidsplasser og undervisningsinstitusjoner, og rasjonelle og fleksible boliger for alle. Våre bygg skal være basert på klimavennlig arkitektur, hvor vi skal fokusere på innendørs og utendørs møteplasser, som inviterer til kontakt og aktivisering, som alle kan delta i – uansett forutsetninger.

Vi skal i våre prosjekter utforme løsninger som underbygger FNs bærekraftsmål, og arbeide aktivt opp mot våre oppdragsgivere for at de skal prioritere bærekraft i sine prosjekter. Vi skal i vår virksomhet ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø, og skal også jobbe for å beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

INTERNT

Engasjement i lokalmiljøet. Livsløpstandard. Unngå prosjekter som bygger ned dyrket mark. Gå for fortetting langs kollektivakser og 10-minuttersbyen.

EKSTERNT

Påvirke utbygger og bransjen. Planlegge gode områder. Identitet og tilhørighet. Nettverk-sirkulærøkonomi. Sosiale møteplasser. Planlegge god infrastruktur.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Følge med på høring av overordnede planer, og komme med innspill til kommunene og fylkeskommunen. Fokus på bærekraftige oppdragsgivere og oppdrag. Fokus på ivaretakelse av matjord og landbruksareal. Fokus på ivaretakelse artsmangfold både blant flora, insekter og dyr

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer, med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for jordkloden.


Vi i Stav Arkitekter skal bidra til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, både internt i kontordriften og gjennom våre prosjekter. I vår egen virksomhet skal vi jobbe for å redusere forbruk, energibruk og avfallsmengde.

Gjennom våre prosjekter skal vi være en pådriver og en inspirator til å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene, vi skal fremme gjenbruk og bidra til en mer sirkulær økonomi.

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Kutt i forbruk. Tenk Pre-fab. Gjenbruk. Ombruk. Materialforståelse. Holdbarhet. Vedlikehold. Klimaregnskap.

EKSTERNT

Klimaregnskap. Push Pre-fab. Kommunikasjon med opplæring av kunder.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Fokus fra begynnelse til slutt på bærekraft i planer og prosjekter.  Klimaregnskap på alle prosjekter og planer. Stav skal bli Miljøfyrtårn-bedrift. Verdier fra BREEAM NOR, In use og community søkes inn i prosjekter som ikke er BREEAM-prosjekter.  Svanemerking av boliger (og evt andre prosjekter).

Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Mengden klimagasser fortsetter å øke, og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1C siden før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige.

I vår egen virksomhet skal vi jobbe for å redusere våre klimagassutslipp til et minimum. Gjennom våre prosjekter skal vi positivt påvirke og inspirere våre oppdragsgivere til å velge løsninger og materialer som reduserer klimagassutslippene, og velge klimavennlige løsninger for energi og infrastruktur.For å implementere mål for miljø og klima i våre prosjekter bruker vi FNs bærekraftsmål som verktøy.

Sammen med våre oppdragsgivere setter vi tidlig i prosjektforløpet omforente og konkrete mål for prosjektene. Disse knyttes opp mot et utvalg av de 17 bærekraftsmålene. På denne måten har vi muligheten til å få integrert mål som er viktige både for vårt selskap og for oppdragsgiverorganisasjonen i de konkrete miljømålene for prosjektene. Målene må være konkrete og målbare, slik at måloppnåelsen kan dokumenteres.

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Papirløshet. Mindre bilkjøring. Mindre fly. Resirkulering. Prosjektere CO2-nøytrale bygg. Redusere strømforbruket. Smarte boliger. Bevisthet på vårt fotavtrykk. Holde oss oppdatert. Reell kunnskap – hva virker? Få parkeringsplasser på kontoret. Hjem-jobb-hjem. Innflytelse på oppdragsgiver.

EKSTERNT

Beskrive materialitet. Påvirke kunder til å gjøre positive endringer. Gjenbruk av materialer. Transportplanlegging/redusere CO2-avtrykk. Lean. Breeam.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Hjem-jobb-hjem-ordning. Møter på Teams. Klimagassregnskap.

Bærekraftsmål 14 – Livet i havet

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Blå-grønn-faktor.

EKSTERNT

Kontroll avrenning til vann og sjø. Tilbakeføring av naturområder.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

OBS! Ved planer og prosjekter mot hav, fjord, vann og bekker.

Bærekraftsmål 15 – Livet på land

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Grønne tak. Unngå nedbygging av dyrka mark + skog. Tilpasse prosjekter til eksisterende skog og terreng.

EKSTERNT

Fokus på biologisk mangfold. Ta naturkrisa på alvor. Grønt fokus i plan- og byggeprosjekter. Ivareta biologisk mangfold. Grønne arealer/bevare vegetasjon. Verne landbruksjord. Redusere miljøgifter.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Snakk om det! Fokus på det i plan- og byggesaker. Grønne tak.

Bærekraftsmål 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Sette av overskudd økonomisk og kompetanse. Jobbe med utviklingsprosjekt. OBS korrupsjon i utenlandsprosjekter! Være forberedt på hva vi kan gjøre for å unngå dette, Transparency International (TI), Antikorrupsjonsprosgram (Verdensbankens). Compliance offiver (CO).

EKSTERNT

Unngå korrupsjon!

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Vurdere land og firma vi jobber for, og samarbeider med.Transparency International (TI), Antikorrupsjonsprosgram (Verdensbankens). Compliance offiver (CO).

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

OVERSATT TIL STAV ARKITEKTER

INTERNT

Dele informasjon. Torsdagsskole med interne og eksterne foredragsholdere. Lære av våre feil. Utveklse erfaringer. Dele kunnskap.

EKSTERNT

Dele informasjon. Søke kunnskap fra andre + dele vår.

HVORDAN NÅ MÅLENE?

Snakke sammen og med våre oppdragsgivere.  Nettsiden og SoMe. Fellessamlinger. Dele informasjon i næringsklyngen – Byggenæringen.

Stav Arkitekter jobber kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner, og vil jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø.

Vi skal være en pådriver innenfor bærekraftig arkitektur, og en naturlig samarbeidspartner for miljøbevisste oppdragsgivere.

Nordic Medical Center, Etiopia

Haydom Lutheran Hospital, Tanzania

Sertifiseringer og miljømerking

Vi jobber aktivt med sertifisering og miljømerking av våre prosjekter

Breeam NOR


Vi har siden 2018 vært medlem av Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council).

NGBC er en medlemsorganisasjon for bygg- og eiendom og har som formål å heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal rettighetshaver til BREEAM og LEED.

Gjennom medlemskapet i NGBC jobber vi aktivt med kompetanseheving av våre ansatte innenfor miljøstandard for bygg- og eiendom, og vi har som mål at alle våre arkitekter minst skal ha gjennomført innføringskurset for BREEAM NOR.

Vi er nå i gang med vårt første boligprosjekt som skal miljøsertifiseres gjennom BREEAM NOR.

Miljøfyrtårn

Vi er miljøfyrtårn- sertifisert! Vi ønsker å ta et klima- og miljøansvar. Som en del av dette ble vi miljøfyrtårn- sertifisert i 2023. En miljøfyrtårnsertifisering skal redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurranseffekten.

Gi oss gjerne innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer og tjenester kan forbedres!

Svanemerket

Miljøsertifisering av boliger gjennom Svanemerket er et kvalitetsstempel på at boligene oppfyller en rekke bærekraftskrav. Lavt energiforbruk er et viktig kriterie i Svanemerket, og det stilles også en rekke krav bl.a. til innhold i byggematerialer og en sporbarhet i forhold til dette.

Vi har de siste 5 årene utviklet flere prosjekter i samarbeid med JM Norge AS. I disse prosjektene har miljøfokuset vært fremtredende med fokus mot en Svanemerking av boligene.

I prosjektene Langhus Gård, Nordre Follo og Entréen Urban, Lørenskog har vi hittil utviklet 172 leiligheter som har oppnådd miljøsertifisering gjennom denne ordningen.

Lenke til aktuelle og nyttige veiledere: