ANSVARLIG SØKER

Funksjon: Prosjekterende
Fagområde: Arkitektur, utearealer og landskap
Tiltaksklasse: 2

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker. Ansvarlig søker er ansvarlig for at byggesøknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være kommunens kontaktperson under hele byggesaken. Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver (byggherre) engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Ansvarlig søkers hovedoppgaver​

 • å ha kompetanse til å kunne påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger
 • forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen
 • påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden
 • sørge for varsling til naboer/gjenboere
 • motta eventuelle naboprotester og redegjøre for disse i søknaden
 • motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til ansvarshavende samt tiltakshaver, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket
 • være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse           
 • påse at plan- og bygningslovens bestemmelser ivaretas i byggeprosessen, slik at det ferdige produktet tilfredstiller offentlige krav
 • påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentsjon for faktisk disponering av avfall                              
 • samordne de ansvarlig prosjekterende og utførende foretak der ansvaret er oppdelt                       
 • sørge for at det er dokumentert i søknaden hvordan alle relevante krav for tiltaket er oppfylt
 • begrunne plassering i tiltaksklasse
 • påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer for utførelse og kontroll fra kontrollerende i forbindelse med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
 • påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter § 8-2 foreligger, og overlevere denne til eier mot kvittering
 • krav til ansvarlig søker (SØK) finner du i; Plan- og bygningslovens § 23-4, og i Byggesaksforskriften (SAK 10), § 12-2 om ansvarlig søkers ansvar