VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR GNR 70 BNR 244, 245 og 215, JADARMARKA – TRONES, PLANID 202015

GISLINE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Øster Hus Invest AS, oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 70 bnr. 224, 245, og 215, Jadarmarka-Trones, Sandnes kommune. Ny detaljregulering vil erstatte gjeldene plan 5701-06, hvor planområdet hovedsakelig er regulert til friområde.

Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med gode kvaliteter som utsikt og uteoppholdsarealer. Planforslaget vil også inneholde felles uteoppholds-, samferdsel- og anleggsarealer, samt park i henhold til kommuneplanen for Sandnes kommune. Hensikten med å erstatte formålet til gjeldene reguleringsplan 5701-06 er å skape attraktive familieboliger og et godt bomiljø innenfor et etablert boligområde i nærhet til Sandnes sentrum. I tillegg er hensikten å skape gode utearealer, samt offentlig park. Planområdet har et areal på omtrent 6,9 dekar, og er avgrenset av Jadarveien i sør, Eidsvollgata i øst og eksisterende boliger i nord og vest.

Planforslaget vurderes å hovedsakelig være i tråd med overordnet planer. I gjeldene kommuneplan for Sandnes 2019-2035 er planområdet disponert som fremtidig boligbebyggelse i Felt Se 17, hvor 1/3 av arealet skal være parkareal. Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Øster Hus Invest AS og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningsloven § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtalen er inngått vil dette bli kunngjort.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 02.12.2020.

Planarbeidet kan berøre grunneiernes interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeidet.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

paal@stavark.no eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:

postmottak@sandnes.kommune.no eller til Sandnes kommune, Pb 583, 4302 Sandnes.

Frist for å komme med innspill er satt til 25.01.2021 Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn).

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

DOKUMENTER