Tidsriktige mobile campinghytter, som spiller på lag med naturen

Detaljregulering for Camp Ogna i Hå kommune.
Stav Arkitekter har på vegne av Castra Progressio AS utarbeidet detaljreguleringsplan for Camp Ogna. Planen legger opp til campingplass med 36 mobile campinghytter, hvor de tradisjonelle campingvognene blir erstattet med tidsriktige campinghytter, som spiller på lag med naturen og ivaretar estetiske verdier for området.

Det har vært viktig for oss at terrenget skal bli påvirket i minst mulig grad, hvor hver hytte skal tilpasses landskapet. Hyttene skal derfor hvile på søyler eller stripefundament for å minske inngrep i terrenget.

Vår visjon

De tidsrike mobile campinghytterne skal spille på lag med naturen og ivareta estetiske verdier for området.

Campinghyttene planlegges med høy arkitektonisk kvalitet, med BRA på omtrent 50 m2.

Arkitekturen skal ha så høy kvalitet at den vil bidra som et positivt element i landskapet.

Prinsippet for campinghyttene er at de settes sammen av komponenter på ulike måter. Komponentene kan plasseres inntil hverandre, forskyves, stå i vinkel eller stables basert på hvilke landskapsrom de ligger i. 

Det skal gis mulighet for en enklere og rimeligere form for hytter for brukere som ikke har behov for store hytter i usentrale områder. Grunnet nærhet til togstasjon er det også mulighet for personer bosatt nær Jærbanen å komme seg til området uten bil.

Analyse av landskapsform

Planområdet ligger like ved Jærstrendene landskapsvernområde, hvor det gjennom hele prosessen har vært viktig at hyttene ikke skal fremstå som eksponert i landskapet.

Det har blitt gjennomført flere befaringer for å få best mulig kjennskap til området, landskapsformen og vegetasjonen, slik at hyttene kan plasseres ut på en mest mulig skånsom måte. Landskapsformen har blitt nøye analysert, hvor planområdet er delt inn i tre ulike landskapssoner med ulike forutsetninger. Det er utarbeidet en formingsveileder som gir nøye føringer for de ulike sonene og komponentsystemet.

Vi har tegnet fleksible komponenter som kan bygges og flyttes etter behov. Det har for oss vært viktig at terrenget skal bli påvirket i minst mulig grad, hvor hver hytte skal tilpasses landskapet.

Illustrasjoner: Malin Nygaard


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Irene R. Kristiansen
Senior Arealplanlegger


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur


Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør