Svankevigå – Stavanger øst

Fra detaljregulering til detaljprosjektering.
Stav arkitekter har både utarbeidet reguleringsplanen for området, og har kontroll på hele videre prosjekteringsprosess. Vårt fokus har vært å omforme Svankevigå til et urbanistisk område tilrettelagt for et yrende og lokalt liv, med fokus på robuste og bærekraftige løsninger.

I planen legger vi vekt på å gjenskape bymiljøet og å aktivere mindre aktive områder, blant annet ved å skape et bymiljø på gateplan. Fra forskningen vet vi at kombinasjonen av næring og boliger på gateplan gir trygghet i nærmiljøet, en såkalt Safe City.

En målrettet byutvikling har medført av bydelen har fått en sentral rolle i Stavanger, hvor stadig flere ønsker å bo, arbeide og oppholde seg. 

Planens hensikt er å skape et attraktivt boligområde både for beboere i planområdet og naboer. Planområdet skal tilby boliger i varierte størrelser, som også er tilrettelagt for familier. Planen legger opp til en kombinasjon av blokkbebyggelse og townhouses med leiligheter i ulike størrelser.

Et hovedgrep i reguleringsplanen er å skape en ny offentlig forbindelse mellom Badedammen og Støperigata, som samtidig gjør sjøfronten mer tilgjengelig. Planen skal legge til rette for at ulike virksomheter kan etableres i første etasje, og bidra til å styrke Stavanger sentrum og Østre bydel.

Badedammen-området har historisk hatt lav score i levekårsundersøkelsen til Stavanger kommune. Det har derfor vært viktig for Stav arkitekter å skape et prosjekt som vil bidra til å løfte området rundt.

Det har vært et ønske om å skape et område som både eksisterende og nye beboere har glede av. Dette er gjort gjennom å skape et inviterende uteområder i stedet for å lukke igjen og privatisere. Det har vært lagt vekt på å skape aktive fasader ut mot gatene. Det er lagt vekt på å skjule parkeringskjellerne slik at disse ikke er synlig fra gatenivå.

Det har vært viktig å tilpasse prosjektet til områdets karakter i form av høyder, materialitet, nedtrappinger og fasadeliv. Bydelen består av en svært blandet struktur både i skala og materialitet. Tanken bak utformingen av planen har vært å skape en urbanistisk helhet i området, men fokus på livet på gateplan.

I planprosessen er det gjennomført omfattende medvirkning som blant annet spørreundersøkelser, workshops og møter av LÉVA Urban Design.

Stavanger øst var i mange år kategorisert som byens arbeiderbydel, hvor dårlige levekår, overbefolkning, mangfoldige fabrikker og et hav av høye fabrikkpiper var forbundet med bydelen.

I løpet av de siste årene har bydelen gått fra å være en nedprioritert arbeiderbydel til å bli en bydel med yrende kulturliv, identitet og urbanitet.

Illustrasjonen er utarbeidet av LÉVA Urban Design.


Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Axel Hermanns
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur


Fabian NIenhaus
Arkitekt MNAL – Master i Arkitektur


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør