Utvikling av Solas største sentrale boligfelt

Områdeplan for Bærheim, Sola
Stav Arkitekter har i samarbeid med Bærheim Byutvikling AS og Sola kommune utformet områdeplan for Bærheim. Hensikten med planen er å sikre en helhetlig utvikling av Bærheim som et nytt boligområde med kvalitet, tydelig identitet, stedstilpasning og variert boligsammensetning.

Det er planlagt mellom 700 og 1000 nye boliger, i tillegg til nærbutikk og barnehage. Det er lagt inn et intervall av forskjellig antall boliger i hvert delfelt. Dette gir en fleksibilitet når delfeltene skal detaljreguleres.

Vi har fokusert på å skape et boligområde som ivaretar stedlige kvaliteter i tillegg til å skape et sted hvor man kan bo hele livet.

Skogen er identitetsskapende på Bærheim,
og er derfor bevart som et viktig landskapselement i planen.
Skogen vil fungere som en grønn lunge, og vil bidra til å karakterisere området.

Vi har delt inn planområdet i forskjellige delområder;
Sletta, Skogen, Hjertet, Høyden, Myra og Randbyen – for alle delområder har sin egen identitet.

Hjertet ligger sentralt i planområdet, og er tenkt som nærsenteret med virksomheter som gir en redusert transportbruk for beboerne og vil fungere som et naturlig midtpunkt for møteplass og aktivitet.

Randbyen ligger i utkanten nærmest nærings- og arbeidsområdet på Forus. Her er det derfor tenkt en variasjon i både struktur, materialitet og boligtyper i form av blokkbebyggelse og småhusbebyggelse.

Myra ligger som et skille mellom Randbyen og resten av planområdet. Området består av torv og myr, hvor tanken er at områder skal fungere som en blågrønn struktur som sikrer et regionalt grøntdrag.

På høyden er det gode forutsetninger for utsikt. Her er det derfor tenkt en mer oppbrutt boligstruktur, med en større andel eneboliger og rekkehus.


Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur