Eneboliger mellom flotte fjell

Stav Arkitekter har utarbeidet detaljregulering for Kleivane delfelt B2, som er 11 dekar stort. I tillegg har vi prosjekter en del av boligene. Kleivane er et dalområde, som strekker seg fra vest mot nordøst. Dalen ligger mellom flere større og mindre fjell, med Vedafjell og Ragnhildsnuten som de største.

Intensjonen med planarbeidet har vært å tilrettelegge for et eneboligfelt, som kan utbygges trinnvis. Det er ønskelig at hver bolig skal kunne få sitt individuelle preg, samtidig som vi sikrer at vi får et helhetlig felt, der boligene er tilpasset hverandre og omgivelsene. Området heller mot vest og sør. Det er derfor vektlagt å orientere boliger og uteplasser slik at alle oppnår utsikt og gode solforhold. 

 Det planlegges for 22 til 26 boenheter. Plangrepet har vært å legge til rette for boliger lagt i vinkel eller atriumsløsning, i en og to etasjer.

Det er lagt til rette for variasjon i volumer og fleksible planløsninger.

Ida R. Hansen
Diplomarkitekt