Detaljregulering og boligprosjektering

Stav Arkitekter har utarbeidet detaljregulering og boligprosjektering av delfelt B2 i områdeplan på Nore Sunde, hvor det er lagt opp til 99 boliger i rekke, firemannsboliger samt 64 leiligheter i blokk. Det har helt fra tidlig fase vært viktig å skape et prosjekt hvor fokuset har vært å skape en helhet, gode bomiljøer og variasjon i boligstrukturer. Nore Sunde ble valgt ut og vurdert som et av prosjektene til Byggeskikkprisen 2022.

Inngangspartiene henvender seg til et felles gatetun, som danner en fellessone mellom alle boligene. Seks boligtyper er mikset og satt sammen på ulike måter slik at hvert enkelt delfelt får sin egen identitet og mangfold.

I hvert delfelt er det også lagt opp til variasjon i takform, stående/liggende kledning og fargebruk. Konseptet innebar at småhusene skulle oppleves som «byhus» med egen identitet for hver bolig. Det ble vektlagt at blokkvolumene skulle ha samme uttrykk som resten av feltet. Leilighetene er markert med farger for å gi hver leilighet en egen identitet.

Gatetunet i seg selv blir brukt som lekeområde, hvor oppholdssoner er plassert langs gaten. Det er også etablert tre større fellesområder/lekeplasser langs gatetunet, i tillegg til det store fellesområdet i sentrum av planen.

Vi har jobbet med tre ulike rom

– Det ytre rommet, som består av tilgrensende kvartallekeplass og grøntområde
– Det aktive gaterommet mellom boligene
– Det indre rommet, som et grønt fellesområde, med felleshus/overbygget grillplass

Vi mener gatetunet og fellesrommene i planen er like viktige som boligene.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur

Harpa Eirìksdóttir
Arkitekt