Attraktive bomiljøer omkring bilfrie gatetun

Stav Arkitekter har utarbeidet reguleringsplan for Eikefaret i Sola kommune, der vi har detaljregulert for boliger i form av blokkbebyggelse og småhusbebyggelse. Planen legger opp til mellom 190-237 boenheter. Vi utarbeidet tidlig en stedsanalyse, som sørger for at de stedlige kvalitetene blir ivaretatt.

Den nordlige delen av planen vil ha småhusbebyggelse omkring bilfrie gatetun, mens den sørlige delen vil få småhusbebyggelse med parkering på egen tomt. Det er sikret grønne korridorer og gangveger, som forbinder eksisterende og nye grøntarealer.

Vi har hatt fokus på å sikre større, sammenhengende og attraktive uteoppholdsareal. Blokkbebyggelsen er lagt ut mot øst, for å skape barriere mot adkomstvegen. Blokkbebyggelsen skjermer resten av planområdet mot støy, samtidig som leilighetene vil få god utsikt mot Gandsfjorden.


Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur