Et bilfritt bomiljø, gode uteareal og tilpasning til eksisterende nabolag

Utarbeidelse av planforslag for småhusbebyggelse i Alveveien 8, Sandnes.
Boligene ligger rundt et flott felles grøntområde, med benker, drivhus og lekeplass. Området er planlagt bilfritt, med felles parkering ved innkjørselen. En utfordring har vært krav om høy utnyttelse av tomtearealet, tilpasning til eksisterende bebyggelse, samt å ivareta nok og gode solforhold på utearealet. Vi har valgt saltak, for å harmonere med omkringliggende boliger. Etter en lengre prosess med skisseutkast til kommunen, er vi godt fornøyd med utformingen av boligprosjektet og tilpasningen til eksisterende bebyggelse. Planen er sendt inn til førstegangsbehandling.

I plankonseptet er det lagt vekt på å skape et område som fokuserer på helhet, godt bomiljø og tilpasning til omgivelsene. Felles parkeringsanlegg er lokalisert like etter innkjøringen til planområdet for å skape et bilfritt område.

Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør

Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør