[vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1601031901812{margin-bottom: 0px !important;}»]

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR BUSTADER I SÆLANDSVEGEN, UNDHEIM, PLANID 1121-0532.00

[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_image src=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2020/09/forelopig-varsling.jpg»][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1601300433968{margin-bottom: 0px !important;}»]

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Jarle Kartevoll, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for gårds- og bruksnummer 54/32 på Undheim, Time kommune.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 3 eneboliger med god bokvalitet og tilhørende garasje/boder og infrastruktur på eiendom gnr./bnr. 54/32 på Undheim i Time kommune. Planinitiativet er i tråd med arealdisponeringen i gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen har i midlertidig krav om 3,5 boliger pr. daa for Undheim. Forslagstiller vurderer at eiendommen er lite egnet for en tetthet på 3,5 boliger pr. daa på grunn av omkringliggende bomiljø, karakter, adkomstforhold og befolkningsframskrivingen for Undheim.

Planinitiativet vurderes å være i tråd med retningslinjene for kvalitet og tetthet i høringsutkast for regionalplan for Jæren del 2 (s. 63). Undheim omfattes ikke av regional- og transportstrategien vist i regionalplanen.

Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Time kommune den 14.9.2020.

Mer informasjon om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er også tilgjengelige på Time kommune sin hjemmeside, under kunngjøringer.

Planarbeidet kan berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeid.

 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
paal@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til: post@time.kommune.no eller til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne.

Frist for å komme med innspill er satt til 11.11.2020.

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i utvalg for lokal utvikling.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][mk_padding_divider][vc_column_text css=».vc_custom_1601301230663{margin-bottom: 0px !important;}»]

DOKUMENTER

Planinitiativ – Bustader ved Sælandsvegen

Plangrense – Bustader ved Sælandsvegen

Møtereferat oppstartsmøte – Bustader ved Sælandsvegen

Forhåndsuttalelse fra Rogaland fylkeskommune – Bustader ved Sælandsvegen

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][mk_gallery images=»7762″][/vc_column][/vc_row][mk_page_section bg_position=»center top» bg_repeat=»no-repeat» bg_stretch=»true» min_height=»0″ sidebar=»sidebar-1″][vc_column][/vc_column][/mk_page_section]