VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR  GNR. 37 og BNR. nr 89 – VATNE, SANDNES KOMMUNE – PLANID 202116

annonsekart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Brødrene Talgø AS, oppstart av reguleringsplanarbeid for Vatne gnr. 37 og bnr. 89 i Sandnes kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting innenfor eksisterende boligfelt. Planen legger opp til 5 nye boliger. Intensjonen er å skape attraktive familieboliger og et godt bomiljø innenfor et etablert boligområde. Planområdet inngår i et boligområde med lav tetthet, hvor det er en hensikt om å tilrettelegge for utnyttelse og høyder basert på planområdets kapasitet, stedskvaliteter og eksisterende bebyggelsesstruktur ved å komplettere boligområdets eksisterende form og utnyttelse. Planområdet har et areal på omtrent 5565,7 m2.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som Boligbebyggelse. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskriften om konsekvensutredning, vedlegg 1. eller 2.  Store deler av planområdet er ikke regulert. Lekeplass og veg i sørlig del av planområdet ligger innenfor «Reguleringsplan for området øst for Grenaderveien og Kommandantveien på Vatne» med plan- id 97144.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 02.11.21

Frist for innspill er: 21.12.2021

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:

irene@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:

postmottak@sandnes.kommune.no eller til Sandnes kommune, Pb 583, 4302 Sandnes.

Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn)

DOKUMENTER