VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR KALVEHEIEN, VOSTERVEGEN 160, PLANID 1130-201910

1130-201910-planavgrensning_web

DOKUMENTER

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Ryfylke Trelast AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Kalveheien, Vostervegen 160 (gnr./bnr. 5/13) i Tau ved Vostervatnet, Strand kommune. Ryfylke Trelast AS og Stav Arkitekter AS er engasjerte på vegne av hjemmelshaver.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utleieleiligheter og gårdsturisme, hovedsakelig i form av å transformere og renovere/oppgradere eksisterende bygninger på gården. Det er i tillegg ønskelig å etablere enkle bryggeanlegg og sandstrand på deler av strandsonen mot Vostervatnet. Det vurderes eventuelt om det i tillegg skal legges til rette for utleiehytter på nordvestre område på eiendommen. Planen har også til hensikt å legge til rette for parkering og annet tilhørende anlegg. Eksisterende enebolig reguleres til boligformål og skilles fra eiendommen. Det er ønskelig å videreføre landbruksdrift gjennom å etablere frukttrær og bikuber for å drive med birøkt.

Gårdsbruket med utleieleiligheter og gårdsturisme skal reguleres til reguleringsformålet spredt næringsbebyggelse innenfor hovedkategori LNFR. Reguleringsformålet er valgt fordi planlagte tiltak ikke skal være en større utbygging, men en spredt utbygging som viderefører områdets karakter. Dessuten skal jordloven fortsatt gjelde. Planlagte tiltak vurderes å være i tråd med veilederen H2401 Garden som ressurs og reguleringsformålet vurderes å være i tråd med lovkommentar til plandelen i pbl, § 11-7 nr. 5 bokstav b om arealformålet LNF-b (areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.) som er tilgjengelige på nettsiden www.planlegging.no.

Det vil bli lagt inn byggegrenser og maks utnyttingsgrad for å ivareta gårdsmiljøet.

Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen er enig i denne vurderingen.

Bakgrunnen for reguleringsarbeidet skyldes driftsbegrensninger/ineffektivitet og oppgraderingsbehov av garden.

Mer informasjon om bakgrunnen for planarbeidet og om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er også tilgjengelige på Strand kommune sin hjemmeside, under kunngjøringer/høringer.

Planarbeidet kan berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeid. Planavgrensningen inkluderer sjøarealer og vegarealer utenfor eiendom gnr./bnr. 5/13 pga. bryggeanlegg, frisiktsoner eller andre behov som kan oppstå underveis i planarbeidet.

 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
paal@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:
postmottak@strand.kommune.no eller til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland.

Frist for å komme med innspill er satt til 14.10.2019.

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i forvaltningsutvalget (FVA).