[vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1600428912296{margin-bottom: 0px !important;}»]

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR EIKEFARET, PLANID 1124-0622

[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_image src=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2020/09/1124-0622-annonsekart_eikefaret-2020-09-18-scaled.jpg»][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1600687684113{margin-bottom: 0px !important;}»]

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Nest Eiendom AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Eikefaret ved Kjerrberget/Skadberg, i Sola kommune. Ny detaljregulering vil erstatte gjeldende plan 0518 Kjerrberget sørvest felt BA1, B8-12).

Formålet med planen er å regulere boliger i form av blokkbebyggelse og småhusbebyggelse (rekkehus, firemannsbolig, og eneboliger) med tilhørende anlegg, uteoppholds- og lekearealer, gatetun, vegarealer og grønnstruktur. Eks. barnehage videreføres i planen. Hensikten er å endre strukturen i forhold til gjeldende reguleringsplan 0518 for å skape mer attraktive boliger, bedre bomiljø og en plan som er mer gjennomførbar. Varsla plangrense er avgrenset av Skadbergvegen i nord og øst, og friområder i sør og vest. Varsla plangrense er romslig satt. Det er ikke planlagt utbyggingsformål ut over grensene som er satt i gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget vurderes å hovedsakelig være i tråd med overordna planer. Forslagstiller vurderer at planområdet tilfredsstiller målene i Regionalplanen som er satt for slike områder.

Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Dette er avklart med kommunen. Eksisterende utredninger og rapporter fra plan 0518 brukes videre i ny plan og oppdateres ved behov. Enkelte utredninger kan måtte gjøres på nytt, eksempelvis VA-rammeplan.

Mer informasjon om planlagt reguleringsarbeid fremgår av planinitiativet m/illustrasjonshefte og referatet fra oppstartsmøtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er også tilgjengelige på Sola kommune sin hjemmeside, under PLANER OG RAPPORTER / REGULERINGSPLAN / SI DIN MENING OM PLANFORSLAG.

Planarbeidet kan berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om igangsatt planarbeid.

 

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

paal@stavark.no eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:

epost@sola.kommune.no eller til Sola kommune, Postboks 99, 4097 Sola.

Frist for å komme med innspill er satt til 04.11.2020. Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn).

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter politisk førstegangsbehandling i Utvalg for plan og miljø.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][mk_padding_divider][vc_column_text css=».vc_custom_1562081814778{margin-bottom: 0px !important;}»]

DOKUMENTER

[/vc_column_text][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2020/09/1124-0622-planinitiativ-eikefaret.pdf» target=»_blank»]Planinitiativ[/mk_button][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2020/09/1124-0622-referat-oppstartsmote-08.09.20.pdf» target=»_blank»]Møtereferat fra oppstartsmøte[/mk_button][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2020/09/1124-0622-skadbergparken-illustrasjonshefte.pdf» target=»_blank»]Skissehefte[/mk_button][/vc_column][vc_column width=»3/4″][mk_gallery images=»7744″][/vc_column][/vc_row][mk_page_section bg_position=»center top» bg_repeat=»no-repeat» bg_stretch=»true» min_height=»0″ sidebar=»sidebar-1″][vc_column][/vc_column][/mk_page_section]