VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR GNR 69 BNR 359, ALVEVEIEN 8 – LURA, PLANID 202201

kart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Alveveien AS, oppstart av reguleringsplanarbeid for plan 202201 – Detaljregulering for gnr. 69 bnr. 359 – Alveveien 8, Lura i Sandnes kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting med konsentrert småhusbebyggelse som er tilpasset det omkringliggende boligområdet. Planforslaget vil erstatte gjeldene reguleringsplan for området «Plan 201709, Detaljregulering for gnr. 69 og bnr. 359, Alveveien, Lura – Lu10» vedtatt 10.09.2018.

Det er en intensjon om å legge til rette for et godt boligmiljø både for eksisterende og nye boliger med et fokus på å sikre kvaliteter i fortettingen av området. Planområdet inngår i et boligområde med lav tetthet, hvor det er en hensikt om å tilrettelegge for utnyttelse og høyder basert på planområdets kapasitet, stedskvalitet og eksisterende bebyggelsesstruktur. Planområdet har et areal på omtrent 5,6 daa.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som boligbebyggelse. Planforslaget vil erstatte gjeldene reguleringsplan for området «Plan 201709, Detaljregulering for gnr. 69 og bnr. 359, Alveveien, Lura – Lu10» vedtatt 10.09.2018. Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne planen, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Dette er avklart med kommunen.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 31.01.2022.

Frist for innspill er: 25.05.2022

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:

synnove@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:

postmottak@sandnes.kommune.no eller til Sandnes kommune, Pb 583, 4302 Sandnes.

Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn)

DOKUMENTER