PROSJEKT

TILTAK: Områdeplan (designforslag)
STED: Stokkavik, Sola Kommune
KUNDE: Stokkavik AS og Sola kommune
ANTALL BOENHETER: ca. 1000 stk.
OMRÅDESTØRRELSE: ca. 332 dekar
PROSJEKTNUMMER: 20191162

STOKKAVIK, DESIGNFORSLAG TIL PARALLELLOPPDRAG

Stav Arkitekter deltok i et parallelloppdrag om å utarbeide skisseforslag til områdeplan for Stokkavik-området i Sola kommune. Forslaget er utvikla i samarbeid med Prosjektil.
Oppdraget ble arrangert av Stokkavik AS og Sola kommune.
Oppdraget gikk ut på å foreslå hovedgrep for områdeplan for Stokkavik, et område på ca. 332 dekar. Området skulle inneholde boliger, off. tjenester (skole og barnehage), forretning og grøntstruktur. Til sammen er det foreslått ca. 1000 boliger.

Hovedkonseptet handler om den grønne strukturen som bryter bebyggelsesfeltene. Det går en grønn ryggrad gjennom området i retning nord-sør. Mellom den oppbrutte bebyggelsen dannes spennende mellomrom som vokser gjennom feltene. Mellomrommet blir et sentralt nettverk i området der man kan vandre, treffes og oppholde seg. Naturlige bekker og vannveier i lavbrekk er tatt vare på og innarbeida i græntområdene.

Det er fokusert på at hovedgaten gjennom feltet skal være et viktig uterom. Ved å gjøre dette kan publikumsrettede funksjoner etablere seg i bebyggelsen og få en harmoni med gaterommet. Gaten er foreslått å være 20 m bred med smal kjøreveg på 6m. Her er det plass til brede fortau for mennesker – både for iscenesetting av liv og observering av det som skjer. Gaterommene kan også programmeres med plass til trær eller benker. Bredden på rommet gir plass for trær og vegetasjon til å vokse. Slik at området utvikler seg over tid.

Området er planlagt med struktur som gir valgmuligheter for plassering av funksjoner. Feltene er store nok til å romme ulike funksjoner – skole, barnehage, bolig eller butikk og torg. Retningen i strukturen er tilpasset landskapets former.

Barnehage, skole, og nærbutikk er funksjoner som skaper liv. Disse er vanlige å finne i boligområder. De er derfor foreslått plassert langs en akse, slik at de får en synergieffekt.

Feltene er tenkt med varierte bygningsvolum ved siden av hverandre. Det er tenkt blanding av leiligheter, rekkehus og firemannsboliger. Parkering er tenkt under bakken.

Del