PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, sentrum
STED: Sola kommune
AREALFORMÅL: Sentrum
OMRÅDESTØRRELSE: 4,3 dekar
BRUTTOAREAL: 7500 m2 BRA bolig
OPPDRAG: Regulering
KUNDE:
Amsi Holding AS
PROSJEKTNUMMER: 20171011

SOLAGÅRDEN, SOLA

Detaljregulering av sentrumsbygg i Sola sentrum. Planområdet er på 4,3 daa.

Bygningskroppen er løst som en ”hestesko”-form. Dette gir et åpent atrium i midten av bebyggelsen med trapp ned mot fremtidig gågate.

Bygget er hovedsakelig 5 etasjer høyt, med noe trapping i den sørlige bygningskroppen. Bygget har en inntrukket 6. etasje. Bygget har også et trappe- og heistårn som stikker opp til en 7. etasje.

Bygget er avsatt til sentrumsformål. Det betyr at det kan inneholde forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning, hotell og bolig. På bakkeplan mot gågaten tilrettelegges det for publikumsretta virksomheter. På denne måten bidrar bygget til et livlig og attraktivt sentrum. Planen har en åpen i fordeling av nærings- og boligareal. Det planlegges 30 – 40 boenheter med varierte størrelser. Boligtettheten er over 9 boenheter per dekar i tillegg til mye næringsareal.

Felles uteoppholdsareal er lagt i det indre gårdsrommet og er på 250 m2, hvorav minmum 200 m2 er til sandlekeplass. Det etableres ytterligere uteområder på takterrassen. Det er i tillegg lagt opp til store private balkonger på min. 10 m2 per boenhet.

Det er planlagt parkering under bakken. Bilparkeringskravene er satt til 1 plass per bolig, 1,2 p-plasser per 100 m2 BRA forretning og 1 plass per 100 m2 for øvrige næringsarealer.

Del