PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Time kommune
AREALFORMÅL: Bolig
OMRÅDESTØRRELSE: 8,6 dekar
BRUTTOAREAL: 3220 m2 BRA (nye boliger)
OPPDRAG: Regulering og boligprosjektering
KUNDE:
S & B Prosjekt AS
PROSJEKTNUMMER: 20150870

GAMLE ÅSLANDSVEGEN, KVERNALAND

Regulering av 14 nye boenheter ved Frøylandsbekken. Planområdet ligger i Gamle Åslandsvegen ved Åslandsbekken på Kverneland. Området er på totalt 8,6 daa.

Intensjonen med planen er å fortette området med varierte boligtyper og binde boligene sammen med bekken og grøntdraget. Dette er gjort ved å trekke en turvei inn i området. Lekeplassen er plassert inntil turveien for å komplementere grøntområdet og boligene. De nye boligene føyer seg inn med omkringliggende småhus i omgivelsene.

Det er lagt til rette for 5 eneboliger, i tillegg til 2 eksisterende, samt 5 rekkehus og en firemannsbolig. Tettheten for planområdet er på 1,8 boenheter per dekar.

Det er lagt vekt på lavskala utforming som passer inn i dagens bebyggelsesstruktur. Boligene kan oppføres med 2 etasjer over bakkeplan. Planen er fleksibel i valg av takform siden det er satt maks bygningshøyde.

Det er også lagt vekt på å få til en tett småhusstruktur, samtidig som det oppleves som eksklusivt.

Eneboligene og rekkehusene har parkering på egen tomt. 3 biloppstillingsplasser per enebolig, og 2 stk. per rekkehus. Firemannsboligen har fellesparkering med 1,5 p-plasser per boenhet.

Del

Start typing and press Enter to search