PROSJEKT

TILTAK: Mulighetsstudie, områdeplan med flere arealformål
STED: Sola kommune
KUNDE: Bærheim Utbyggingsselskap AS
OMRÅDESTØRRELSE: 200 dekar
PROSJEKTNUMMER: 20171023

BÆRHEIM, SOLA

Mulighetsstudien ble brukt som innspill til Sola kommuneplan med forslag til muligheter for en områdeplan.

Forslag til ny bydel med kort sykkelavstand til Sola sentrum og Forus næringsområde. Bydelen tenkes programmert med et sentralt møtepunkt og ulike boligmiljøer. Plangrepet har bestått av å holde en menneskelig skala samtidig som antall boenheter har blitt høyt. Forslaget inneholder omtrent 1000 boliger i varierte boligtyper innenfor et område på 200 dekar.

I hjertet av området ligger et flerfunksjonelt felt. Det vil inneholde blandete formål, med barnehage, butikk, fellesfunksjoner, bilpool og boliger. Dette blir et naturlig punkt for møte og aktivitet. Feltet får en synergi ved å ligge sammen med eksisterende gartneri som også tiltrekker liv.

Mulighetsstudien foreslår fire boligmiljøer tilpasset landskapet og situasjonen. ”Randbyen” legges i nordre del av området med tett kvartalsstruktur langs hovedveien. På ”Sletta” i søndre del av området kan det være rekkehus, firemannsboliger og leilighetsblokker. Oppi skråningene kommer ”Terrassebyen” som kan inneholde terrasserte leiligheter og ”townhouses” i ulike størrelser og etasjer. Øverst kommer ”Villabyen” med større boliger som får god utsikt og en mer oppbrudd boligstruktur. Det tenkes eneboliger, kjedeboliger og tomannsboliger. Feltet kommer i forlengelse av strukturen i det etablerte nabofeltet på Skadberg.

Vi ser for oss et område med grønn visuell profil og struktur. Både i uteområdene og grøntstrukturen og som del av bebyggelsen. Prosjektet hadde som målsetning å ivareta FN sine bærekraftsmål. Det er lagt stor vekt på å tilrettelegge for familier og andre husholdsningsformer.

Del