PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Sandnes kommune
AREALFORMÅL: Bolig
OMRÅDESTØRRELSE: 5,4 dekar
BRUTTOAREAL: 2800 m2 BRA bolig
OPPDRAG: Regulering og mulighetsstudie
KUNDE:
Breidablikk Investering AS & BoligPartner AS
PROSJEKTNUMMER: 20171010

ALVEVEIEN 8, LURA

Detaljreguleringsplan på Lura med konsentrert småhusbebyggelse omkranset rundt felles tun. Det er regulert totalt 30 boenheter. Planens størrelse er på ca. 5,4 daa.

Tunet blir et sentralt møtested i området. Det består av uteoppholdsareal, gatetun og lekeplass. Tunets uteoppholdsareal og lekeområde er på ca. 400 m². I tillegg kommer arealer til gatetun på ca. 400 m² i tunet. Gatetunet skal fremstå som en del av uterommet i tunet, ved at det møbleres, belyses og beplantes. Gatetunet er bilfritt, men ivaretar likevel adkomst for utrykningskjøretøy og varetransport og snuplass. I tunet skal det i tillegg etableres regnbed.

Sørvest i planområdet er det regulert enda en lekeplass/uteoppholdsareal på ca. 400 m².

Det har vært en målsetting å tilpasse volumene og høydene til omkringliggende villabebyggelse. Boligene tillates derfor med to og tre etasjer.

Planen legger tilrette for god variasjon mellom firemannsboliger, tomannsboliger, og leiligheter slik at mindre husholdninger kan etablere seg i området. Områdets tetthet er på 5,5 boenheter per dekar.

Parkering er lagt under bakken. Det er likevel avsatt to p-plasser på bakken, hvorav en er HC-plass. Det er 1,2 bilplasser per boenhet. Nedkjøringen ligger utenfor tunet. Heistårnet for tilkomst til/fra p-kjeller er plassert i tunet. Veggene til heistårnet kan benyttes som del av utformingen av uteoppholdsarealet – f.eks. til klatrevegg.

Del

Start typing and press Enter to search