PROSJEKT

TILTAK: Detaljrregulering, Bolig
STED: Sandnes
KUNDE: Sandnes Tomteselskap AS,
BRUTTOAREAL: BRA ca 4500M2
PROSJEKTNUMMER: 20150900

KLEIVANE, DELFELT B2

Planområdet er på ca.11 daa og ligger på Kleivane, nordøst for boligområdet Håbafjell og sørøst for boligområdet i Skårlia.
Kleivane er et dalområde som strekker seg fra vest mot nordøst. Dalen ligger mellom flere større og mindre fjelltopper med Vedafjell og Ragnhildsnuten som de største.
B2 ligger som et av de vestligste og lavestliggende delene av dalen.

Intensjonen med planarbeidet har vært å tilrettelegge for et eneboligfelt som kan utbygges trinnvis. Det er ønskelig at hver bolig skal kunne få sitt individuelle preg, samtidig som en må sikre et helhetlig felt, der boligene er tilpasset hverandre og omgivelsene. Området heller mot vest og sør. Det er derfor vektlagt å orientere boliger og uteplasser i slik at alle oppnår utsikt og gode solforhold.
Planen viser 18 tomter. På 8 av tomtene åpnes det for to boenheter. Det stilles krav om to boenheter på 4 av tomtene. Totalt innenfor planområdet vil det dermed kunne etableres mellom 22 og 26 boenheter. Det vil gi en boligtetthet fra 2 til 2.36 boliger per dekar.

Plangrepet har vært å legge til rette for boliger lagt i vinkel eller atriumsløsning. Uteplassen vil da være orientert mot sør og eller vest. Alle boligene har en del med en etasje og en del med to etasjer. På enkelte av tomtene er det tilrettelagt med underetasje. Byggehøyden i på den delen av boligen som er i en etasje er satt til 3.6 m. Total byggehøyde i feltet er 7 m målt fra gulv laveste plan.
Det åpnes for dobbel garasje på alle tomtene. Det fastsettes flatt tak for alle boliger og garasjer. For å unngå for store volum er det i tillegg fastsatt at det på de største tomtene skal være variasjon i takhøyden på den delen av bygget som er på 2 etasjer.

De minste boenhetene går over to plan, og legges på terreng. Disse boligene får dermed utsikt og solforhold som hoveddelen. Alle biboligene er vist med en størrelse på mellom 40 -80 kvm og det er mulighet for to eller treromsboliger. Det er også illustrert hvordan det kan tilrettelegges for privat uteplass for de to boenhetene.

Del